You are on the .se domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE

Privacy Policy

Med denna integritetspolicy avser Pixartprinting S.p.A. informera besökarna på webbplatsen "www.pixartprinting.se" (hädanefter "Webbplatsen") om den policy som används angående skydd av personuppgifter och belysa hur företaget engagerar sig i och värnar om skyddet av integriteten hos webbplatsens besökare. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant, som gäller både när du ansluter dig till webbplatsen och bestämmer dig för att navigera på denna genom att använda våra tjänster utan att köpa några produkter, och när du bestämmer dig för att utföra köp.

Vi ber dig dessutom att läsa igenom, om du fortfarande inte har gjort det, de allmänna användningsvillkoren för webbplatsen eftersom de innehåller viktiga anvisningar angående de säkerhetssystem som webbplatsen använder.

Navigeringen på webbplatsen är fri och kräver inte någon registrering, med undantag för vissa områden där användaren fritt och uttryckligen kan tillhandahålla en del personuppgifter för att få tillgång till särskilda tjänster (t.ex. för att kunna genomföra köp, registrera sig för nyhetsbrev eller begära information osv.). När besökaren uppger sina personuppgifter för att få tillgång till dessa tjänster kommer han/hon att informeras uttryckligen i enlighet med lagdekret nr. 196 från den 30 juni 2003, "Lag om skydd av personuppgifter"  ("Personuppgiftslagen") och EU-förordning 679/2016 "Allmän förordning om skydd av personuppgifter" ("Dataskyddsförordningen") med anvisning (förklaring) av Pixartprinting S.p.A:s ändamål och procedur för användning av personuppgifter, liksom rätten att när som helst radera personuppgifterna eller uppdatera dessa. Alla hänvisningar till personuppgiftslagen som görs i integritetspolicyn, och på webbplatsen rent allmänt, bör uppfattas som giltiga och aktuella så länge som de standarder som man hänvisar till förblir gällande efter att dataskyddsförordningen har trätt i kraft (25 maj 2018). 

Med stöd av personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen tillhandahåller Pixartprinting S.p.A. följande information.

1. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden 

Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna är Pixartprinting S.p.A., med säte i Via 1° maggio nr. 8, 30020, Quarto dAltino (VE), VAT-nummer 04061550275, företagsregistrering i Venedig nr. 04061550275, inbetalt insatskapital € 1 000 000,00, e-postadress support@pixartprinting.com (hädanefter "Pixartprinting", "Personuppgiftsansvarig" eller "Företaget"). 

Av rent organisatoriska och funktionella skäl har vi utnämnt vissa tjänstleverantörer som sköter hanteringen av webbplatsen till personuppgiftsbiträden för användarnas personuppgifter för ändamål som är helt kopplade till tillhandahållet av webbplatsens tjänster, inklusive försäljningen av produkter. 

2. Vilka typer av personuppgifter behandlas 

För att få tillgång till webbplatsen behöver man inte registrera sig. På webbplatsen finns det å andra sidan sidor som kräver registrering eller användning av användarnamn och lösenord (t.ex. för att registrera sig på kundsidan eller genomföra köp online), eller tjänster där man måste uppge sina personuppgifter för att kunna använda dem (t.ex. kan personuppgifter krävas för att få tillgång till tjänster såsom nyhetsbrev, för att kontakta oss osv.). Klicka här för ytterligare information.

Med hänvisning till uppgifterna som rör navigeringen på webbplatsen, läs även punkt 6 nedan angående de profileringsverktyg som används av webbplatsen. 

3. Uppgivande av personuppgifter sker på frivillig basis 

Uppgivandet av personuppgifter är rent allmänt frivilligt. Endast i vissa fall kan bristen på uppgivande av personuppgifter medföra att det blir omöjligt att få tillgång till specifika tjänster och eventuellt att genomföra önskad åtgärd (t.ex. vid registrering; uppgivandet av personuppgifter, e-postadress, postadress, uppgifter för kreditkort/betalkort eller bankuppgifter och telefonnummer behövs för att genomföra köp av produkter online). Om dessa uppgifter inte uppges hindrar det alltså Pixartprinting från att tillåta tillgång till webbplatsens tjänster eller svara på användarnas förfrågningar.

De uppgifter som från gång till gång är nödvändiga anges i personuppgiftsblanketterna som finns på webbplatsen - t.ex. genom att de markeras med en (*) - och om dessa uppgifter inte uppges leder det till de konsekvenser som anges i de särskilda informationsblad som finns på webbsidorna för insamling av uppgifter.

4. Ändamål

Uppgifterna samlas in och behandlas för ändamål som är helt kopplade till användningen av webbplatsen, dess tjänster och köp av produkter online. Ändamålen med användningen av uppgifterna anges på ett ingående sätt i de särskilda informationsblad som webbplatsen alltid tillhandahåller vid insamling av uppgifter. Vi ber dig därför att läsa igenom informationsbladen som från gång till gång upplyser om de behandlingar som utförs av Pixartprinting (t.ex. för registrering för nyhetsbrev, för att få tillgång till kundsidan osv.).  Behandlingen av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med integritetslagen. 

5. Behandlingens ändamål, varaktighet och kommunikationsområde

Personuppgifterna kan behandlas både på elektronisk databärare eller i pappersform (t.ex. för hanteringen av köp på webbplatsen). Pixartprinting garanterar en lagenlig och korrekt behandling av de personuppgifter som ges på webbplatsen, i enlighet med gällande lagstiftning, och absolut sekretess beträffande de uppgifter som ges vid registreringen. All information som samlas in överförs via en skyddad anslutning för att hindra att den fångas upp av utomstående. 

De uppgifter som eventuellt ges av användarna kommer att behandlas under de tidsperioder som anges i de särskilda informationsblad som ges vid insamlingen av uppgifterna.

Vad gäller lagringstiderna för de uppgifter som registreras med hjälp av profileringsverktyg (t.ex. cookies), läs vår Cookiepolicy.

Uppgifterna kommer inte att kommuniceras eller spridas till tredje part förutom under de villkor som uttryckligen anges i informationsbladet som ges till användaren från gång till gång och efter användarens godkännande.

6. Anslutningar till andra webbplatser 

Detta informationsblad gäller endast för webbplatsen www.pixartprinting.se och inte för andra webbplatser som användaren eventuellt besöker med hjälp av anslutningslänkar. Pixartprinting kan inte hållas ansvarig för personuppgifter som ges av användarna till utomstående aktörer eller eventuella webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

7. Profileringsverktyg och/eller personanpassning

Pixartprinting utför inte någon typ av verksamhet för kommunikation av erbjudanden och/eller reklam utan att ha fått användarens uttryckliga samtycke.  

Webbplatsen använder "cookies", både tekniska (alltså för att underlätta navigering och användning av webbplatsen), och för profilering (alltså för att analysera användarna och deras beteenden och preferenser och skicka personanpassad reklam till dem).

För en ingående förklaring av vilka cookies som används av webbplatsen och hur man kan inaktivera dessa, läs vår Cookiepolicy.

8. Plats för behandling av personuppgifter

De behandlingar som är kopplade till tjänster som tillhandahålls av webbplatsen utförs (i) hos sätet för Pixartprinting som anges vid punkt 1 ovan och utförs av ledningsgruppens personuppgiftsombud [], (ii) liksom av de företag som tillhandahåller tjänster som används för hanteringen av webbplatsen, som har utnämnts till personuppgiftsbiträden. En komplett lista över personuppgiftsbiträden som har utnämnts av Pixartprinting kan begäras via de kontaktuppgifter som anges vid punkt 9 i integritetspolicyn.

I syfte att kunna sköta vår webbplats på ett fullgott och korrekt sätt samt uppfylla de avtalsförpliktelser som åligger oss, kan dina personuppgifter komma att överföras till länder utanför Europeiska unionen, såsom Tunisien, USA, Engeland och San Marino.

Överföring av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med alla garantier, åtgärder och rättigheter som framgår i tillämplig sekretesslagstiftning. På begäran (se nr. 9 i informationsbladet) kan du få ytterligare information om överföringen av dina personuppgifter och de garantier som finns för att skydda dessa. 

9. De registrerades rättigheter

Genom skriftligt meddelande, som måste skickas till e-postadress support@pixartprinting.com, kan du när som helst utöva dina rättigheter enligt art. från 15 till 23 i dataskyddsförordningen, såsom att få kännedom om vilka uppgifter som behandlas, hur och för vilka ändamål vi använder dem, att ändra på de uppgifter som du har uppgett eller radera dem, att be om att begränsa användningen av dina personuppgifter, att be om att motta eller överföra dina personuppgifter, medan möjligheten att ändra dina samtycken (som du eventuellt har gett) alltid kvarstår. Du kan dessutom alltid motsätta dig den behandling som har skett av dina personuppgifter, särskilt för direkta marknadsföringsändamål eller analys av dina preferenser.

10. Vem kan du vända dig till för att göra en reklamation

Vi vill påminna om att du, om du inte är nöjd med de svar som ges av Pixartprinting (i enlighet med paragraf 8 ovan) och anser att behandlingen som rör dig bryter mot de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen, alltid kan göra en reklamation till dataskyddsmyndigheten (t.ex. www.datainspektionen.se, eller till dataskyddsmyndigheten i det land där du är bosatt, arbetar eller på den plats där den förmodade överträdelsen har ägt rum.

11. Tillämplig lag

Denna integritetspolicy regleras av EU-förordning 679/2016 och nationell lagstiftning som tillämpas i dessa fall, i den omfattning som denna lagstiftning fortsätter vara giltig efter att dataskyddsförordningen har trätt i kraft (25 maj 2018). Dataskyddsförordningen garanterar att behandlingen av personuppgifter utförs i överensstämmelse med grundläggande rättigheter och friheter, liksom den berörda partens värdighet, vilket särskilt gäller sekretess, personlig identitet och rätten till skydd av personuppgifter.

12. Översynsklausul

Pixartprinting förbehåller sig rätten att överse, ändra eller helt enkelt uppdatera denna integritetspolicy efter eget omdöme, helt eller delvis, hur som helst och/eller när som helst, utan förvarning, även utifrån de ändringar av standarder eller förordningar som sker angående skydd av personuppgifter. Ändringar och uppdateringar av integritetspolicyn kommer att meddelas till användarna genom (i) utskick av e-postmeddelande till användarna som är registrerade på webbplatsen och (ii) publicering på webbplatsens hemsida. Ändringarna kommer att vara bindande 30 dagar efter att de har publicerats och kommunicerats. Vi ber dig därför att regelbundet gå in på denna sida för att kontrollera den senaste och uppdaterade publiceringen av integritetspolicyn eller att kontrollera inkorgen för e-post.

Den fullständiga texten till EU-förordning 679/2016 kan läsas på dataskyddsmyndighetens webbplats www.datainspektionen.se.

Om Pixartprinting hämtar in information och personuppgifter kommer företaget på förhand att informera användarna om vilka ändamål som dessa uppgifter har begärts för och på vilka sätt de kommer att användas. Vid behov kommer Pixartprinting att begära användarens specifika samtycke till användningen av dessa uppgifter. Exempelvis kan personuppgifter, såsom förnamn och efternamn, telefonnummer, e-postadress och annan information som användaren beslutar sig för att uppge genom att fylla i en specifik registreringsblankett (t.ex. för att få tillgång till webbplatsens reserverade områden), behövas för att använda webbplatsens tjänster. Pixartprinting kommer endast att använda de personuppgifter som samlas in online för de ändamål som anges vid registreringen.

De uppgifter som berör anslutningen till och navigeringen på webbplatsen (såsom URI-adresser (Uniform Resource Identifier) till begärda resurser, tid för förfrågan, metod som används för förfrågan till server, svarsfilens dimension, sifferkod som anger svarsstatus som getts av servern (genomfört, fel, osv.) och andra parametrar som berör operativsystemet och användarens informationsmiljö) samlas endast in för att få fram anonym, statistisk information om användningen av webbplatsen och för att kontrollera dess korrekta funktion. De raderas omedelbart efter bearbetningen. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar vid hypotetiska IT-relaterade brott som har skadat webbplatsen: med undantag för denna eventualitet kommer uppgifterna att raderas efter att tiden för att utföra de tjänster som finns på webbplatsen har gått ut.

Behandlingen av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med art. 6, komma 1, bokst. b) och c) i dataskyddsförordningen och utifrån ditt samtycke, i enlighet med art. 6, komma 1, bokst. a) i dataskyddsförordningen, liksom utifrån företagets legitima intresse av att tillhandahålla tjänster genom webbplatsen och av kundbindning i enlighet med art. 6, komma 1, bokst. f) i dataskyddsförordningen, § 10 boks. f) i Personuppgiftslagen och direktiv 58/2002 (med senare ändringar och tillägg). 

I vilket fall kommer behandlingen att ske i enlighet med de relevanta krav som framgår i gällande föreskrifter - med senare ändringar och/eller tillägg - som har utfärdats av dataskyddsmyndigheten.

I den tillämpliga integritetslagen framgår att du inte behöver ge något specifikt samtycke till överföring mot tredje land eftersom överföringen av dina personuppgifter sker till ett land som garanterar en lämplig säkerhetsnivå (art. 45 i dataskyddsförordningen) eller utifrån användningen av lämpliga garantier (art. 46 och 47 i dataskyddsförordningen), men även utifrån bindande företagsstandarder för koncerner, användning av avtalsklausuler som har godkänts av den europeiska kommissionen, eller användning av garantier som ges i enlighet med Privacy Shield med USA.

Med särskild hänvisning till: 

  • - Tunisien där överföringen av personuppgifter sker utifrån tillämpningen av standardiserade avtalsklausuler som har godkänts av den europeiska kommissionen i enlighet med art. 46, k.2 i dataskyddsförordningen.
  • - USA där överföringen av personuppgifter sker utifrån ett avtal som kallas ”EU-US Privacy Shield” som antogs av den europeiska kommissionen den 12 juli 2016, med andra ord tillämpas standardiserade avtalsklausuler som har godkänts av den europeiska kommissionen i enlighet med art. 46, k.2 i dataskyddsförordningen.

Överföringen av dina personuppgifter till tredje land kommer att ske helt i enlighet med alla garantier, åtgärder och rättigheter som framgår i ovannämnda handlingar och som har förklarats mer ingående i de särskilda informationsblad som rör insamlingen av dina personuppgifter som finns på webbplatsen. I vilket fall kan du, på begäran (se punkt 9 i informationsbladet), motta information om befintliga beslut angående lämplighet eller lämpliga garantier som har använts för att tillåta överföring av dina personuppgifter, liksom hur man kan få tag på dessa uppgifter, eller platsen där dessa har blivit tillgängliga.

Art. från 15 till 23 i dataskyddsförordningen erkänner vissa specifika rättigheter, såsom: 

  • - bekräftelse av huruvida det pågår en behandling av personuppgifter som rör dig.
  • - tillgång till dina personuppgifter och den information som anges i art. 15 i dataskyddsförordningen.
  • - rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig utan oskälig fördröjning eller komplettering av ofullständiga personuppgifter.
  • - radering av personuppgifter som rör dig utan oskälig fördröjning.
  • - begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör dig.
  • - informering om eventuella rättelser eller raderingar eller begränsningar av behandlingen som har utförts i relation till personuppgifter som rör dig.
  • - mottagande av personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format.
  • - motsättning mot behandling av dina personuppgifter när som helst, av skäl som har att göra med din särskilda situation.

Du har alltid kvar rätten att återkalla de samtycken till behandling som du eventuellt har gett och att motsätta dig vår analysverksamhet.

Dessutom har du, i enlighet med art. 21 i dataskyddsförordningen, rätten att när som helst, av skäl som har att göra med din särskilda situation, motsätta dig behandlingen av personuppgifter som rör dig och som har skett på grund av personuppgiftsansvariges legitima intressen i enlighet med art. 6, komma 1 bokst. f i dataskyddsförordningen.

Du kan få tag på den fullständiga listan över dina rättigheter på www.datainspektionen.se.

Vi lägger till produkterna i din varukorg
Arbete

Hej! Du har sparade produkter i varukorgen. Vad vill du göra?

Produkterna är tillagda! Leveransdatumen har uppdaterats Gå till kundvagnen