You are on the .se domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs. As of 21th July, if you wish to have items shipped to the UK, you need to place your order at www.pixartprinting.co.uk.
ENGLISH(EU)
CLOSE
Integritetspolicy
a) Personuppgiftsansvarig

Pixartprinting S.p.A., med säte i via 1° Maggio, nr.8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italien, e-postadress support@pixartprinting.com ("Pixartprinting") är företaget som, i egenskap av personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med EU-förordning 679/2016 Allmän förordning om skydd av personuppgifter ("Dataskyddsförordningen").

b) Ändamål med behandlingen

De uppgifter som finns på din kundsida på webbplatsen www.pixartprinting.se ("Webbplatsen"), och uppgifterna som du delar med oss genom att använda kontakttjänsterna via e-post, telefon och chat som finns till ditt förfogande i avsnittet "Kontakta oss" på webbplatsen, är nödvändiga för att kunna svara på ditt meddelande eller din informationsförfrågan. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra avtalet med dig som i detta fall utgörs av att den kundtjänst som du efterfrågar och som vi ska tillhandahålla dig.

Om du kommer att kontakta oss via telefon kan konversationen komma att spelas in, för att vi ska kunna förbättra vår kundtjänst och ge våra medarbetare möjligheten att erbjuda effektivare service.

Efter denna kontakt kan företaget också använda din e-postadress för att erbjuda dig att fylla i enkäter angående din upplevelse och nöjdhet vid kontakt med vår kundtjänst. Du väljer alltid själv om du vill fylla i enkäterna eller ej. 

Om du gör en anmälan om en särskilt negativ händelse kan vår kundtjänst komma att kontakta dig per telefon (eller via e-post vid uteblivet svar) för att inhämta mer information om det som har inträffat och vidta alla nödvändiga åtgärder för att återställa det som hänt.

c) Samtycke

Ditt medgivande är inte nödvändigt:
– för att kunna hantera din rapportering eller begäran om information, i enlighet med art. 6, (b) i förordningen;
– för att gå vidare till inspelning av telefonsamtalet, och för att erbjuda dig att fylla i enkäter om din upplevelse och nöjdhet vid kontakt med vår kundtjänst, och på så sätt kan vi kontakta dig igen per telefon om du lämnar särskilt negativa synpunkter gällande vår kundtjänst, i enlighet med art. 6, punkt 1, (f) i förordningen, baserat på vårt legitima intresse av att förbättra vår kundservice och våra kundrelationer i allmänhet. Du har fortfarande möjligheten att begära att inte längre få erbjudanden om att fylla i enkäterna genom att klicka på länken längst ner i varje meddelande eller genom begäran som skickas till de kontaktuppgifter som nämns i paragraf (i).

d) Obligatoriska och frivilliga uppgifter

De uppgifter som du delar med oss vid användning av våra kontakttjänster via e-post, telefon och chat, som finns till ditt förfogande i avsnittet "Kontakta oss" på webbplatsen, är nödvändiga för att kunna svara på ditt meddelande eller din förfrågan. Om du inte delar med dig av dina personuppgifter kommer vi inte att kunna tillhandahålla dig kundtjänst enligt b) ovan. 

Dessutom kan vi inte skicka frågor till dig om din upplevelse och nivå av nöjdhet med vår kundtjänst om du inte meddelar oss din e-postadress, eller om vi behöver kontakta dig i fall där särskilt negativa synpunkter lämnas.

e) Hur behandlingen sker

Dina personuppgifter kommer främst att behandlas av datoriserade informationssystem för att hantera din förfrågan så att vi kan kontakta dig.

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att säkerhet och konfidentialitet garanteras, samt att icke godkänd spridning eller användning, ändring eller utplåning av uppgifterna hindras.

f) Lagringstid

Om du har registrerat dig på webbplatsen kommer dina personuppgifter att lagras så länge som din registrering är giltig, och i vilket fall fram till slutet av det skatteår som följer efter raderingen av användarens registrering. 

I alla andra fall kommer uppgifterna att lagras under den tid som behövs för att hantera din förfrågan på ett korrekt sätt och för att göra det möjligt för oss att förbättra vår tjänst. Uppgifterna kommer alltså att lagras fram till slutet av det skatteår som följer efter informationsförfrågan och därefter raderas eller lagras uppgifterna som anonyma eller aggregerade uppgifter.

De eventuella samtalsinspelningarna kommer att sparas i maximalt 90 dagar från mottaget samtal, och kommer därefter att raderas permanent.

Om du accepterar erbjudandet om att fylla i någon av enkäterna angående din upplevelse och nöjdhet vid kontakt med vår kundtjänst, kommer dina intryck och åsikter att bevaras i upp till 12 månader, för att sedan raderas eller anonymiseras.

g) Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att spridas och endast auktoriserade personuppgiftsansvariga kommer att få kännedom om dessa, samt personuppgiftsombuden/dataskyddsombuden i ledningsgruppen för Customer Care på Pixartprinting, liksom, i egenskap av personuppgiftsbiträde, företagen som har fått i uppgift att hantera tjänsten Kundtjänst och plattformar för hantering av telefonsamtal.

h) Överföring av uppgifter utanför EU

För att tillåta en korrekt hantering av vår tjänst kommer dina personuppgifter att överföras till länder som inte tillhör den europeiska unionen, såsom Tunisien. 
Mottagarna som avses i punkt g) ovan kommer också att kunna överföra dina personuppgifter till länder som inte tillhör Europeiska unionen som en del av genomförandet av den verksamhet som utförs på uppdrag av företaget och uteslutande för de syften som anges i denna sekretesspolicy.

 I båda fall, Överföring av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med alla garantier, åtgärder och rättigheter som framgår i integritetslagen. På begäran (se paragraf i) i informationsbladet) kan du få ytterligare information om överföringen av dina personuppgifter och de garantier som finns för att skydda dessa. 

i) Dina rättigheter

Genom skriftligt meddelande som måste skickas till personuppgiftsombudet/dataskyddsombudet i ledningsgruppen för Customer Care, hos Pixartprinting S.p.A. via 1° Maggio, nr.8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italien, e-postadress support@pixartprinting.com, kan du när som helst utöva dina rättigheter enligt art. från 15 till 23 i dataskyddsförordningen, såsom att få kännedom om vilka uppgifter som behandlas, hur och för vilka ändamål vi använder dem, att ändra uppgifterna som du har uppgett eller radera dem, att be om att begränsa användningen av dina personuppgifter eller att få en kopia av dem, liksom att motta personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Genom att gå in på din kundsida kan du dessutom alltid få tillgång till dina personuppgifter, uppdatera dem eller radera dem.

j) Reklamation till behörig tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter

Vi vill påminna om att du, om du inte är nöjd med de svar som ges av Pixartprinting (i enlighet med paragraf i) ovan) och anser att behandlingen som rör dig bryter mot de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen, alltid kan göra en reklamation till dataskyddsmyndigheten (t.ex. www.datainspektionen.se), eller till dataskyddsmyndigheten i det land där du bor, arbetar eller på den plats där den förmodade överträdelsen har ägt rum.

k) Dataskyddsombud (Data Protection Officer)

Dataskyddsombudet, i enlighet med art. 37 i dataskyddsförordningen, kan kontaktas via e-postadressen dpo@pixartprinting.com.

l) Tillämplig lagstiftning

Behandlingen av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med EU-förordning 679/2016 Allmän förordning om skydd av personuppgifter och Italienskt lagstiftningsdekret nr. 196 år 2003, Lag för skydd av personuppgifter.

Uppdaterad den 18/03/2020

I den tillämpliga integritetslagen framgår att du inte behöver ge något specifikt samtycke till överföring mot tredje land eftersom överföringen av personuppgifter sker utifrån användningen av lämpliga garantier eller bindande företagsstandarder i enlighet med artiklarna 46 och 47 i dataskyddsförordningen och, särskilt vad gäller Tunisien, utifrån användningen av standardiserade avtalsklausuler som har godkänts av den europeiska kommissionen i enlighet med art. 46 k.2 i dataskyddsförordningen. 

Överföringen av dina personuppgifter till tredje land kommer att ske helt i enlighet med alla garantier, åtgärder och rättigheter som framgår i ovannämnda handlingar. På begäran kan du motta ytterligare information om de lämpliga garantier som har använts för att tillåta överföring av dina personuppgifter, liksom hur man kan få tag på dessa uppgifter eller platsen där dessa har blivit tillgängliga.

Art. från 15 till 23 i dataskyddsförordningen erkänner vissa specifika rättigheter, såsom: 

  • - bekräftelse av huruvida det pågår en behandling av personuppgifter som rör dig.
  • - tillgång till dina personuppgifter och den information som anges i art. 15 i dataskyddsförordningen.
  • - rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig utan oskälig fördröjning eller komplettering av ofullständiga personuppgifter.
  • - radering av personuppgifter som rör dig utan oskälig fördröjning.
  • - begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör dig.
  • - informering om eventuella rättelser eller raderingar eller begränsningar av behandlingen som har utförts i relation till personuppgifter som rör dig.
  • - mottagande av personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format.
  • - motsättning mot behandling av dina personuppgifter när som helst, av skäl som har att göra med din särskilda situation.

Du har alltid kvar rätten att återkalla de samtycken till behandling som du har gett och att motsätta dig vår analysverksamhet. 

Du kan få tag på den fullständiga listan över dina rättigheter på www.datainspektionen.se.

Vi lägger till produkterna i din varukorg
Arbete

Hej! Du har sparade produkter i varukorgen. Vad vill du göra?

Produkterna är tillagda! Leveransdatumen har uppdaterats Gå till kundvagnen