You are on the .se domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE
Integritetspolicy
a) Personuppgiftsansvarig

Pixartprinting S.p.A., med säte i via 1° Maggio, nr.8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italien, e-postadress info.amministrazione@pixartprinting.com (Pixartprinting), är företaget som, i egenskap av personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar dina personuppgifter genom webbplatsen www.pixartprinting.se ("Webbplatsen"), i enlighet med EU-förordning 679/2016 Allmän förordning om skydd av personuppgifter ("Dataskyddsförordningen").

b) Ändamål med behandlingen

De uppgifter som du delar med oss när du fyller i denna elektroniska blankett och eventuellt de som rör dina köp behövs för att: 

(1) slutföra registreringen på webbplatsen, skapa ditt personliga konto och göra det möjligt för dig att få tillgång till reserverade områden, samt medlemsprogrammen "Starway" och "PixartPro".

(2) göra det möjligt att slutföra köp av produkter som finns på webbplatsen och hantera dina eventuella köporder, men också det avtalsförhållande som råder mellan dig och företaget.

(3) uppfylla rättsliga förpliktelser (t.ex. skattebetalning, redovisning, fakturering och bokföring) och utöva de rättigheter som medföljer det avtal som du har ingått.

Dessutom kommer, med ditt samtycke, dina personuppgifter - tillsammans med de uppgifter som vi eventuellt kan få fram genom navigationsdata, analys av dina köp och din användning av webbplatsen - att behandlas för att:

(4) analysera dina intressen, dina köppreferenser och din navigering inom webbplatsen för att förbättra vårt utbud av produkter och tjänster, liksom navigeringsupplevelsen, samt för att 

(5) hålla dig uppdaterad - via telefon, post, med hjälp av operatörer eller elektroniska medier (t.ex. nyhetsbrev, e-post, sms, snabbmeddelanden, inlägg, meddelanden eller kommunikation angående kampanjer på sociala medier osv.) - om produkter, tjänster (t.ex. köpsätt, hemleverans osv.) eller kampanjer (t.ex. tävlingar). Vi kommer även att skicka reklammaterial och erbjudanden, även för att utföra marknadsundersökningar, med personanpassad kommunikation som utgår ifrån dina intressen och dina köpvanor. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av det aktuella avtalsförhållandet, uppfyllelse av tillhörande rättsliga förpliktelser och ditt eventuella samtycke (se paragraf c). Behandlingen kommer att ske i enlighet med de relevanta krav som framgår i gällande föreskrifter - med senare ändringar och/eller tillägg - som har utfärdats av dataskyddsmyndigheten.

Innehållet i köpavtalet arkiveras av Pixartprinting och kan begäras tillsammans med en kopia av regler och villkor vid köp genom att skicka ett skriftligt meddelande till de kontaktpersoner som anges i paragraf i) i detta informationsblad. Information om de senaste orderna finns på din kundsida.

c) Samtycke

För att få kännedom om dina intressen och dina köppreferenser, samt din användning av webbplatsen (för att kunna förbättra vårt produktutbud), hålla dig uppdaterad om våra produkter, tjänster och kampanjer, skicka reklammaterial och erbjudanden, även personanpassat, eller utföra marknadsundersökningar (ändamål nr. 4 och 5) behöver vi ditt uttryckliga samtycke. Om du inte tänker ge ditt samtycke kan du likväl registrera dig på webbplatsen och slutföra dina köp (ändamål nr. 1, 2 och 3). Ditt samtycke kan fritt återkallas (se paragraf i) i informationsbladet), utan att detta påverkar behandlingens lagenlighet fram till återkallelsen, genom att skriva till info.amministrazione@pixartprinting.com.

Vi vill påpeka att, vid återkallelse av samtycke för kontakttagande som rör personanpassade reklammeddelanden/erbjudanden, även för att utföra marknadsundersökningar (ändamål 5), kommer du inte längre att motta någon typ av kommunikation, på något sätt. 

d) Obligatoriska och frivilliga uppgifter

Vi ber dig fylla i alla uppgifter som krävs och som är "obligatoriska", eftersom de är nödvändiga för registrering eller hantering av dina eventuella köp. Om uppgifter saknas eller är ofullständiga kan din registrering eller dina köp inte genomföras. Om uppgifter som anges som "frivilliga" inte har fyllts i leder detta helt enkelt till att vi inte kan använda dessa uppgifter för de ändamål som du har gett ditt samtycke till.

e) Hur behandlingen sker

Dina personuppgifter kommer främst att behandlas av datoriserade informationssystem, för att hantera din registrering och dina köporder och ge dig tillgång till särskilda rabatter, medan dina utgiftsnivå (summan av dina köp), enligt villkoren som finns i reglerna för medlemsprogrammen "Starway" och "PixartPro" [LÄNK 4].

Om du ger oss ditt samtycke kan vi analysera dina personuppgifter (t.ex. de som rör dina köp eller användningen av webbplatsen - såsom de sidor som har besökts, de produkter som har lagts ned i varukorgen osv.) för att försöka förstå din personliga smak och dina önskningar, så att vi kan förbättra oss och skicka personanpassade erbjudanden till dig. Om du ger oss ditt samtycke för att använda dina personuppgifter för ändamålen nr. 4 och 5 kommer uppgifterna att organiseras och bearbetas automatiskt, så att vi kan få kännedom om dina köpvanor/tendenser och din användning av webbplatsen (t.ex. genom att kontrollera vilka produkter du har köpt), anpassa vårt produktutbud och eventuellt hålla dig uppdaterad med personanpassad kommunikation (även genom nyhetsbrev eller sociala medier) om våra produkter (t.ex. nyheter), tjänster (t.ex. köpsätt, hemleverans osv.) och kampanjer (t.ex. tävlingar), skicka erbjudanden och/eller rabatter som passar din personliga smak och dina intressen, även för att delta i marknadsundersökningar (t.ex. genom kontakt via telefon, e-post osv.). 

Vi vill påpeka att alla aktiviteter som rör analysen av dina personuppgifter och dina preferenser inte kommer att ske enbart automatiskt, utan alltid inbegriper våra anställdas ingripande och bedömningar.

Uppgifterna kommer alltid att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att säkerhet och konfidentialitet garanteras, samt att icke godkänd spridning eller användning, ändring eller utplåning av uppgifterna hindras.

f) Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att behandlas under hela tiden som din registrering på webbplatsen är giltig, utifrån de samtycken som du har gett, med möjlighet att återkalla ditt samtycke (se paragraf i) i informationsbladet) när som helst. Därefter kommer personuppgifterna att utplånas eller bli anonyma (med undantag för personuppgifter som bevaras för att uppfylla rättsliga förpliktelser, för administrativa-skattemässiga ändamål eller för att utöva dina rättigheter i rättsliga förfaranden). 

Uppgifter som rör detaljerad information om dina köp kommer istället att behandlas för analysändamål (ändamål 4) eller personanpassad marknadsföring (ändamål 5), under en period på högst 12 eller 24 månader från själva registreringen av dessa. Denna begränsning gäller inte för uppgifter som rör juridiska personer. 

g) Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att spridas och kan överföras till företag som har anställts för leverans av produkter (åkerier), kreditinstitut, juridiska konsulter, skattekonsulter och bokföringskonsulter.

För att möjliggöra registreringen, medlemskap i programmen Starway och PixartPro, hanteringen av dina köp och, om du har gett ditt samtycke, för att uppfylla ändamålen nr. 4 och 5, kan personer som har godkänts för behandling av personuppgifterna (begränsat till respektive kompetensområde) och personuppgiftsombudet/dataskyddsombudet i Pixartprinting S.p.A:s företagsledning få kännedom om dina personuppgifter, liksom, i egenskap av personuppgiftsbiträde, de företag som tillhandahåller tjänster som används för hanteringen av vår webbplats, av köpen eller som sköter marknadsföringsverksamhet åt oss.

h) Överföring av uppgifter utanför EU

I syfte att kunna sköta vår webbplats på ett fullgott och korrekt sätt samt uppfylla de avtalsförpliktelser som åligger oss, kan dina personuppgifter komma att överföras till länder utanför Europeiska unionen, såsom Tunisien, USA och San Marino.

Överföring av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med alla garantier, åtgärder och rättigheter som framgår i tillämplig sekretesslagstiftning. På begäran (se paragraf i) i informationsbladet) kan du få ytterligare information om överföringen av dina personuppgifter och de garantier som finns för att skydda dessa. 

i) Dina rättigheter*

Genom skriftligt meddelande som måste skickas till marknadsföringsledningen, hos Pixartprinting S.p.A. via 1° Maggio, nr.8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italien, e-postadress info.amministrazione@pixartprinting.com, kan du när som helst utöva dina rättigheter enligt art. från 15 till 23 i dataskyddsförordningen, såsom att få kännedom om vilka uppgifter som behandlas, hur och för vilka ändamål vi använder dem, att ändra på de uppgifter som du har uppgett eller radera dem, att be om att begränsa användningen av dina personuppgifter, att be om att motta eller överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, medan möjligheten att ändra eller återkalla dina samtycken alltid kvarstår.

Du kan dessutom alltid motsätta dig den behandling som har skett av dina personuppgifter, särskilt för direkta marknadsföringsändamål eller analys av dina preferenser, i enlighet med art. 21 i dataskyddsförordningen.

j) Reklamation till behörig tillsynsmyndighet

Vi vill påminna om att du, om du inte är nöjd med de svar som ges av Pixartprinting (i enlighet med paragraf i) ovan) och anser att behandlingen som rör dig bryter mot de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen, alltid kan göra en reklamation till dataskyddsmyndigheten (t.ex. www.datainspektionen.se), eller till dataskyddsmyndigheten i det land där du är bosatt, arbetar eller på den plats där den förmodade överträdelsen har ägt rum.

k) Dataskyddsombud (Data Protection Officer)

Dataskyddsombudet, i enlighet med art. 37 i dataskyddsförordningen, kan kontaktas via e-postadressen dpo@pixartprinting.com.

l) Tillämplig lagstiftning

Behandlingen av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med EU-förordning 679/2016 Allmän förordning om skydd av personuppgifter och nationell lagstiftning som tillämpas i dessa fall, i den omfattning som denna lagstiftning fortsätter vara giltig efter att dataskyddsförordningen har trätt i kraft (25 maj 2018).

Behandlingen av dina personuppgifter kommer att ske:

- för de ändamål som nämns i punkterna 1, 2 och 3 utan behov av ditt samtycke, i enlighet med art. 6, komma 1, bokst. b) i dataskyddsförordningen, liksom för vårt legitima intresse för kundbindning i enlighet med art. 6, komma 1, bokst. f) i dataskyddsförordningen.

- för de ändamål som nämns i punkterna 4 och 5 beroende på huruvida du har gett ditt samtycke eller inte (se punkt c i informationsbladet), i enlighet med art. 6, k. 1, bokst. a) i dataskyddsförordningen och art. 23 och 130 i dataskyddslagen).

I vilket fall kommer behandlingen att ske i enlighet med de relevanta krav som framgår i gällande föreskrifter - med senare ändringar och/eller tillägg - som har utfärdats av dataskyddsmyndigheten.

Dina personuppgifter kan komma till följande mottagares kännedom, i egenskap av personuppgiftsbiträde:

(i) företag som utför analys av dina köp för vår räkning (dessa företag mottar endast de uppgifter som rör dina köp och aldrig ditt förnamn, efternamn, adress).

(ii) företag som har fått i uppdrag att sköta hanteringen av "Customer Care" för vår räkning. 

(iii) företag som har fått i uppdrag att sköta bearbetning, hantering och utskick av nyhetsbrev, reklammaterial och erbjudanden.

(iv) företag som organiserar och hanterar marknadsundersökningar för vår räkning. 

(v) företag som har fått i uppdrag att sköta hanteringen av vår webbplats och tillhörande datoriserade register.

(vi) juridiska konsulter, skattekonsulter och bokföringskonsulter. 

(vii) kreditinstitut.

(viii) serviceföretag för konsolidering av databaser, förvärv av kommersiell information och tillgångsinformation samt offentliggörande av finansiella risker.

Slutligen kan dina personuppgifter, för att hantera dina eventuella köp, spridas till företag som har fått i uppdrag att sköta sändning och leverans av våra produkter, liksom till företag som sköter processer som är funktionella för tillverkning och leveranshantering av produkterna. 

Vad gäller just leveranshanteringen agerar du i egenskap av personuppgiftsansvarig medan Pixartprinting agerar som personuppgiftsbiträde (i detta fall godkänner du att Pixartprinting utnämner egna outsourcers som företrädare för personuppgiftsbiträdet så att de kan utföra dessa tjänster).

I den tillämpliga integritetslagen framgår att du inte behöver ge något specifikt samtycke till överföring mot tredje land eftersom överföringen av dina personuppgifter sker utifrån användningen av lämpliga garantier eller bindande företagsstandarder i enlighet med artiklarna 46 och 47 i dataskyddsförordningen och särskilt utifrån användningen av bindande standarder för koncerner eller användningen av avtalsklausuler som har godkänts av den europeiska kommissionen. 

Med särskild hänvisning till: 

  • - Tunisien där överföringen av personuppgifter sker utifrån tillämpningen av standardiserade avtalsklausuler som har godkänts av den europeiska kommissionen i enlighet med art. 46, k.2 i dataskyddsförordningen.
  • - USA där överföringen av personuppgifter sker utifrån ett avtal som kallas ”EU-US Privacy Shield” som antogs av den europeiskakommissionen den 12 juli 2016, med andra ord tillämpas standardiserade avtalsklausuler som har godkänts av den europeiska kommissionen i enlighet med art. 46, k.2 i dataskyddsförordningen.

Överföringen av dina personuppgifter till tredje land kommer att ske helt i enlighet med alla garantier, åtgärder och rättigheter som framgår i ovannämnda handlingar. På begäran kan du motta information om befintliga beslut angående lämplighet eller lämpliga garantier som har använts för att tillåta överföring av dina personuppgifter, liksom om hur man kan få tag på dessa uppgifter eller platsen där dessa har blivit tillgängliga.

Art. från 15 till 23 i dataskyddsförordningen erkänner vissa specifika rättigheter, såsom: 

  • - bekräftelse av huruvida det pågår en behandling av personuppgifter som rör dig.
  • - tillgång till dina personuppgifter och den information som anges i art. 15 i dataskyddsförordningen.
  • - rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig utan oskälig fördröjning eller komplettering av ofullständiga personuppgifter.
  • - radering av personuppgifter som rör dig utan oskälig fördröjning.
  • - begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör dig.
  • - informering om eventuella rättelser eller raderingar eller begränsningar av behandlingen som har utförts i relation till personuppgifter som rör dig.
  • - mottagande av personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format.
  • - motsättning mot behandling av dina personuppgifter när som helst, av skäl som har att göra med din särskilda situation.

Du har alltid kvar rätten att återkalla de samtycken till behandling som du har gett och att motsätta dig vår analysverksamhet.

Dessutom har du, i enlighet med art. 21 i dataskyddsförordningen, rätten att när som helst, av skäl som har att göra med din särskilda situation, motsätta dig behandlingen av personuppgifter som rör dig och som har skett på grund av personuppgiftsansvariges legitima intressen i enlighet med art. 6, komma 1 bokst. f i dataskyddsförordningen, liksom för direkta marknadsföringsändamål.

Du kan få tag på den fullständiga listan över dina rättigheter på www.datainspektionen.se.

Vi lägger till produkterna i din varukorg
Arbete

Hej! Du har sparade produkter i varukorgen. Vad vill du göra?

Produkterna är tillagda! Leveransdatumen har uppdaterats Gå till kundvagnen