Bestämmelser och villkor för försäljning och tjänster

Köp av varor och tjänster genomförda på Pixartprinting.se (”webbplatsen”) regleras av följande villkor (”villkoren”).

Genom att klicka på ”Jag godkänner”, accepterar du (”användaren”) dessa villkor utan begränsning och förbehåll. Webbplatsen ägs av Pixartprinting S.p.A., privat aktiebolag, under ledning och samordning av Cimpress plc med huvudkontor på Via 1° Maggio 8, 30020 – Quarto d'Altino (VE), Italien, med momsregistreringsnummer IT04061550275 och skatteregistreringsnummer 04061550275 (”Pixartprinting”).

 

1. Tjänster som erbjuds av webbplatsen

1.1 På webbplatsen kan du använda "web to print"-tjänster (gemensamt "tjänsterna"), bland annat tjänsten för skräddarsytt tryck av innehåll (som inte innefattar, vilket beskrivs närmare i avsnitten nedan, någon redaktions- eller kontrolltjänst vad gäller eventuell kränkning av tredje parts rättigheter) olika format och på olika underlag ("produkterna") med hemleverans inom Sverige. Om inte annat anges gäller dessa villkor, i tillämpliga fall, för alla tjänster som erbjuds av Pixartprinting. Tjänsterna kan utföras av Pixartprinting genom tredje parts underleverantörer eller underentreprenörer.

1.2 För att få tillgång till tjänsterna måste du registrera dig på webbplatsen i området som reserverats för användaren. Under registrering uppmanas användaren att ange huruvida hen avser att registrera sig och sedan utföra inköp som företag, enskild firma/frilansare, som privatkund eller association, samt även att ange sin nationalitet. Endast köp av tjänster som utförs av privata användare omfattas av reglerna som gäller för konsumenter i det land där användaren är folkbokförd eller har sin rättsliga hemvist.

Inloggningsuppgifterna som skapats för åtkomst till vår webbplats kan du också använda för att registrera dig på webbplatsen www.gifta.com (Gifta-webbplatsen), som också är kopplad till Pixartprinting SpA, men du kan även välja att använda andra inloggningsuppgifter på Gifta-webbplatsen. Registreringen på webbplatsen Gifta är helt frivillig.

1.3 Alla slutliga priser på tjänster som visas på webbplatsen visas i euro och kan ses både med och utan moms, beroende på land eller typ av medlemskap. Priser kan vara föremål för ändring. För förutbestämda produkter och erbjudanden ingår fraktkostnaden. För alla återstående produkter betalas denna av användaren.

 

2. Produktutbud, beställning och inköpsmetoder

2.1 Informationen som finns på webbplatsen bör ej anses som offerter; de är helt enkelt inbjudan till användare att handla genom att skicka beställningar. Köpförfrågan av produkterna genomförs av användaren vid sändandet av det elektroniska beställningsformuläret vid slutet av webbsidans procedur såsom beskrivs nedan.

2.2 Efter autentisering kan användaren fortsätta till sitt val av produkter såsom beskrivs i relevanta avsnitt. Användaren väljer produkterna steg för steg, skräddarsyr dem och lägger till det önskade antalet i kundvagnen. Bilder kan tillhandahållas i informationssyfte och kan skilja sig från utseendet på den levererade produkten.

2.3 Såvida inte användaren väljer de bilder eller mönster som föreslås av Pixartprinting för vissa produkter, ombeds användaren efter bekräftelse av offerten och genomförd betalning (med undantag av postförskott och banköverföring) att fullborda sin beställning genom uppladdning av det önskade trycket i Filuppladdningsområdet.

2.4 Om det finns några tekniska problem som hindrar användarens uppladdning av filer i det särskilda ”Området för att skicka filer” som finns på webbplatsen, kan användaren använda fildelningstjänster från tredje part för att dela filerna med Pixartprinting. Pixartprinting sparar mottagningsbeviset för filen och visar mottagningen på användarens kontosida på webbplatsen. Användaren intygar och garanterar att hen äger alla rättigheter vad gäller användningen av det innehåll som uppladdats tack vare den externa fildelningstjänsten. Användaren intygar och garanterar dessutom att det innehåll som laddats upp inte kränker någon tredje parts immateriella rättigheter samt att det inte kränker någons anseende, ära, värdighet, moraliska integritet eller att tryckningen av bilder eller innehåll som laddats upp av användaren själv på något sätt leder till materiella och immateriella skador.

2.5 Användaren förblir den enda part som ansvarar för kontroll av de uppladdade filernas innehåll, stavning och grafik.

2.6 När önskade produkter är valda visas beställningssidan med kostnader och totala avgifter för alla valda produkter och/eller tjänster.

2.7 När beställningen har skickats får användaren en beställningsbekräftelse där produkttyper, enskilda priser för dem, skatter, fraktkostnader, samt vald betalningsmetod visas. Avtalet anses ingått och bindande när Pixartprinting överför beställningsbekräftelsen till användaren till samma e-postadress som anges av denne under registreringen på webbplatsen.Hur som helst är parterna överens om att, utan att det påverkar tidpunkten för ingåendet av ovannämnda avtal, överföringen av äganderätten till produkterna från Pixartprinting till användaren kommer att ske vid överlämnande av densamma till transportören, i enlighet med artikel 7 nedan.

2.8 Pixartprinting förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande vägra att verkställa en beställning. Detta kan även inträffa om:

– Uppgifterna som tillhandahållits av användaren vid ifyllning av beställningsformuläret är ofullständiga eller ej korrekta.

– Användaren inte uppfyller kraven för att fullfölja betalningsvillkoren.

– De beställda produkterna inte är tillgängliga.

I ovannämnda fall informerar Pixartprinting användaren via e-post att den begärda beställningen inte har accepterats (helt eller delvis), anger skälen och att avtalet därmed inte har ingåtts. I dessa fall återbetalar Pixartprinting användaren eventuella belopp som redan betalats av den senare.

2.9 Kontraktet arkiveras så att kunden har åtkomst till det.

 

3. Betalning och uppladdning av innehåll

3.1 Kunden kan köpa tjänster online och genomföra betalningar med något av de betalningsmedel som anges på webbplatsen, genom att följa instruktionerna för betalning.

Uppgifterna som krävs för betalning skickas via krypterade protokoll till det betalningsinstitut som anförtrotts av Pixartprinting för elektroniska betaltjänster, utan möjlighet för åtkomst av obehörig tredje part. Betalning måste genomföras i förväg. Endast efter att användaren har genomfört betalning och korrekt uppladdning av filen skickas de valda varorna till produktion.

3.2 För betalningar via banköverföring börjar produktionen endast efter mottaget belopp; följaktligen kan leverans fördröjas 2–3 dagar, plus tiden för tryck och frakt. I dessa fall är det nödvändigt att ange beställningsnumret som referens för överföringen för att identifiera betalningen.

För betalning via postförskott skickas beställningen till produktionsfasen direkt efter slutförd uppladdning av en "korrekt" fil. Denna betalningsmetod påverkar därför inte leveranstiden. Fakturering av inköpen sker redan under frakt. Pixartprinting förbehåller sig oavsett alltid rätten att, efter eget gottfinnande och enligt omständigheterna i det enskilda fallet, inte acceptera denna betalningsmetod. I sådana fall kontaktas du omedelbart för att komma överens om alternativ betalningsmetod.

3.3 Fakturan görs tillgänglig för kunden i det avsedda området på kundens egen sida. Det är kundens egna ansvar att gå in på detta område, skriva ut dokumentet och förvara det i enlighet med gällande regler.

 

4. Användarens ansvar

4.1 Valet av innehåll och bilder för tryck, samt förvärvandet av eventuella licenser för deras användning, förblir användarens egna ansvar.

4.2 Pixartprinting skall på inget sätt hållas ansvarig för användares otillåtna användning av bilder samt alla typer av intrång i tredje parters rättigheter. Användaren är ensamt ansvarig för alla konsekvenser till följd av uppladdningen av innehåll och bilder som ska tryckas på webbplatsen. Vad gäller användningen av innehåll som laddats upp av användaren intygar denne att ha kontrollerat och kunna garantera att hen har tillstånd, licenser, rättigheter och/eller nödvändiga godkännanden för att ladda upp dessa innehåll på webbplatsen och utnyttja dem inom ramen för tjänsterna, vilket innefattar reproduktion med tryck. Pixartprinting avsäger sig allt ansvar för dessa innehåll, liksom deras sekretess, användning, publikation och/eller spridning. Användaren frikänner därför Pixartprinting från ansvar och åtar sig även att upprätthålla denne oskadd och friskriva densamma allt ansvar vid eventuella klagomål från tredje parter angående kränkningar av immateriella rättigheter, skador på bilder, ära, anseende, moralisk integritet samt all ekonomisk och icke-ekonomisk förlust till följd av tryckta bilder och innehåll som laddats upp av dig.

4.3 Användaren medger sig känna till och åtar sig att respektera de tekniska specifikationerna som finns på Webbplatsen gällande sammansättningen och tillåten användning av de material som Produkterna tillverkas av. Användaren tar fullt ansvar i detta avseende och befriar därmed Pixartprinting från allt ansvar. Användaren ansvarar även för att skydda Pixartprinting från skada, både ekonomisk och icke-ekonomisk skada, som kan härledas till användarens eller tredje parts felaktiga användning av Produkterna eller användning som inte följer de tekniska specifikationerna för Produkterna.

4.4 Användaren förklarar att han/hon är medveten om bestämmelserna om (i) miljömärkning och uppgift om insamling av förpackningsavfall enligt artikel 219 i lagdekret nr. 152 av den 3 april 2006 och de relevanta påföljder som föreskrivs för överträdelser av dessa i artikel 261 i lagdekret nr. 152 av den 3 april 2006 och (ii) märkning av plastprodukter för engångsbruk enligt direktiv (EU) 2019/904 (genomfört genom lagdekret 196/2021; EU-förordning 2020/2151). Användaren förklarar dessutom att notera omständigheten att Pixartprinting trots allt tillhandahåller information om miljömärkning för varje typ av material på sin webbplats (dvs. återgivning av piktogrammet med angivande av lämplig kod), vilket ger användaren adekvat information om den verksamhet som ska utföras. Användaren (a) åtar sig därför att helt och hållet följa de ovan nämnda bestämmelserna när han/hon använder och marknadsför produkterna, och att se till att innehållet och bilderna som ska tryckas har korrekta och nödvändiga referenser på området, (b) tar allt ansvar i detta avseende och (c) befriar därför Pixartprinting samt åtar sig även att hålla dem skadeslösa och fria från allt ansvar, skador (av ekonomisk art eller inte), kostnader eller påföljder som uppstår på grund av bristande efterlevnad av de ovan nämnda bestämmelserna.

4.5 Pixartprinting kommer inte under några omständigheter att kontrollera innehållet annat än vad gäller grafisk överensstämmelse med de begärda specifikationerna. Pixartprinting förbehåller sig rätten att blockera, och vid behov annullera, alla beställningar vars innehåll är ärekränkande, våldsamma eller på annat sätt strider mot allmän ordning och moral och därmed är illegala.

 

5. Automatisk verifiering av uppladdade filer

5.1 Pixartprintings system kontrollerar automatiskt kompatibiliteten hos formatet, storleken, upplösningen samt eventuell förekomst av öppna teckensnitt; det kontrollerar teckensnitt och konverterar dessa till spår, kontrollerar eventuella vita övertryck och stansningar, samt konverterar alla Pantone-färger för en bättre utskriftsprofil för det begärda trycket (systemet informerar inte om filens Pantone-färger, men innefattar direkt konvertering till CMYK).Verifieringssystemet utför ingen kontroll vad gäller eventuell kränkning av tredje parts rättigheter..

5.2 I händelse av bristande efterlevnad när det gäller den uppladdade filen blockerar systemet beställningen. I sådana fall informeras användaren via e-post och uppmanas att ladda upp en ny fil, vilket resulterar i att leveransdatumet senareläggs.

Om systemet inte upptäcker några diskrepanser, skickas filen automatiskt till bearbetning.

 

6. Alternativ med professionell kontroll av uppladdade filer

6.1 På användarens begäran är det möjligt att, via alternativet ”Filkontroll” och mot en ytterligare avgift be Pixartprinting göra en kontroll av filens specifikationer och önskat tryck.

Genom att välja detta alternativ kommer Pixartprinting endast att: kontrollera grafiklager, formspår, säkerhetsmarginaler, distans mellan grafiken och tryckkanten, fram- och baksidans orientering, kontroll av PDF-filen enligt särskilda krav för tidningar och/eller kataloger (ryggens dimensioner, antal sidor, fil för omslag), samt kontroll av grafikens korrekta layout där trycket skall vikas.

Den professionella kontrollen av uppladdade filer inkluderar inte någon uttömmande kontroll av layout, stavning eller saknade bilder inuti tidskrifter, kataloger eller böcker.

 

6bis. Designer (Extended Design Experience - DEX)

Pixartprinting tillhandahåller också en teknisk lösning som gör det möjligt för användaren att genom att utfärda specifika instruktioner, kallade "prompts", få ett specifikt resultat, kallat "output", bestående av en eller flera bilder som genereras oberoende , via ett artificiellt intelligenssystem (nedan kallat, "AI-tjänsten"). Användaren bekräftar att tekniken som används för att tillhandahålla AI-tjänsten inte tillhör Pixartprinting, som använder tredjepartsunderleverantörer. Användaren erkänner att Pixartprinting inte garanterar originaliteten, kreativiteten eller unikheten hos bilderna som genereras av AI-tjänsten och förbinder sig (i) att inte använda AI-tjänsten för att generera olagligt, stötande innehåll, i strid med immateriella rättigheter , eller på annat sätt olämpligt, och (ii) att inte inkludera personlig information eller känslig information som medicinsk information eller betalningsinformation i uppmaningarna. Du samtycker till att Pixartprinting efter eget gottfinnande kan vägra, avbryta eller annullera alla beställningar som inte följer villkoren för användning av AI-tjänsten. Du är ensam ansvarig för din användning av AI-tjänsten, inklusive ditt val av uppmaningar och efterföljande användning av genererade bilder. Användaren samtycker till att hålla Pixartprinting skadeslös från alla anspråk, skadestånd, ansvar, kostnader och utgifter, inklusive juridiska avgifter, som kan uppstå från användningen av AI-tjänsten i strid med dessa villkor eller tillämpliga lagbestämmelser.

7. Leveranstider och transport

7.1 Våra Tjänster, uttryckligen inklusive kuverteringstjänsten, avser enbart leveranser inom Sverige; Tjänsterna kan därmed inte utnyttjas för leveranser utomlands.

7.2 Leverans av varorna genomförs under de datum som valts av användaren vid offertstadiet.

7.3 När det gäller försäljning med frakt är villkoren endast vägledande och kan inte garanteras eftersom de, oberoende av ersättningen som betalas av användaren, är beroende av utförandet av tredje parter såsom speditörer och anses vara med i beräkningen från och med beställningens fullbordande, det vill säga efter att filen har laddats upp och bekräftelsemeddelandet tagits emot. Leveransdatumen är gällande för största delen av det specificerade landet. För öar och mer avlägsna områden kan två eller fler ytterligare arbetsdagar krävas.

7.4 Beställningen anses inte fullbordad förrän användaren har laddat upp sin fil och genomfört relevant betalning. Om användaren inte laddar upp sin fil inom 15 dagar från beställningsdatumet, annulleras beställningen. Om filen inte är kompatibel och denna inte ersätts inom en tidsfrist på 15 dagar, annulleras beställningen.

Vid annullering av beställning av skäl hänförliga till användaren, lägger Pixartprinting till en straffavgift på 10,00 euro som ersättning för kostnaderna för åtagande och förvaltning av orderprocessen.

7.5 Så som föreskrivs i punkten 7.3 ovan skall frakt och leverans ske enligt tiderna valda i offertstadiet med de villkor som rör beställningens slutförande innan kl. 19.30 samma dag, eller kl. 10.30 för leverans inom 24 timmar. Filer eller betalningsbekräftelser som mottas efter kl. 19.30/10.30 genomförs följande arbetsdag.

Leveranser till mässor hanteras inte.

Som arbetsdagar avses måndag till fredag, med undantag för 1/1, 6/1, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, samt annandag påsk.

Pixartprinting ansvarar inte i något fall för eventuella skador orsakade av förseningar i leveranser, vilka utförs av speditörer som är tredje part i relation till Pixartprinting.

7.6 Ansvar för risker kopplade till varan övergår till användaren när varorna överlämnas till speditören.

 

8. Ångerrätt

8.1 Har användare i egenskap av konsumenter rätten att returnera, utan påföljder och utan att meddela någon anledning, inom fjorton dagar från mottagandet av varorna (alternativt, om flera varor har beställts via en enda beställning och levereras separat, från och med dagen då kunden eller en av denne utsedd tredje part, utöver speditören, får fysisk besittning av den sista varan).

8.2 För att utöva ångerrätten måste användaren, före utgången av den period som anges i föregående punkt, meddela Pixartprinting om sitt beslut via skriftligt meddelande till följande adress:

Pixartprinting S.p.A. – ett privat aktiebolag, under ledning och samordning av Cimpress plc, ett företag med huvudkontor på Via 1° Maggio 8, 30020 – Quarto d'Altino (VE)

inom 14 dagar från mottagandet av varorna.

Sådant meddelande kan skickas via post, e-post (support@pixartprinting.com). Du kan även använda formuläret som finns på denna länk.

8.3 Vid utövande av ångerrätten är användaren skyldig att återlämna levererade varor till Pixartprinting så att de mottas vid huvudkontoret på ovanstående adress, utan onödigt dröjsmål och inom fjorton dagar från datumet då beslutet att returnera meddelades; tidsfristen skall anses uppfylld om användaren returnerar varorna före utgången av tidsperioden på fjorton dagar.

8.4 De direkta kostnaderna för återsändandet av varan är användarens ansvar.

8.5 Användaren måste returnera varorna i gott skick. Varornas emballage måste vara korrekt för att skydda de ursprungliga förpackningarna från skador, applicering av text eller etiketter. Konsumenten är ansvarig för all eventuell värdeminskning av varorna till följd av annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att fastställa dess art, egenskaper eller funktion.

8.6 Om ångerrätten har utövats i enlighet med bestämmelserna ovan skall Pixartprinting, inom fjorton dagar från mottagandet av returmeddelandet, återlämna till användaren alla mottagna betalningar kopplade till beställningen, via samma betalningsmedel som användes för den initiala transaktionen där detta inte medför användaren kostnader för ersättning. Dock är det Pixartprintings beslutanderätt att inte bearbeta återbetalningen innan varorna har mottagits eller innan användaren kan uppvisa att varorna har fraktats tillbaka, beroende på vilket som sker först.

8.7 Informerar Pixartprinting användarna att ångerrätten inte inkluderar varor som måttbeställts och skräddarsytts för användaren, med tryck av innehåll eller bilder som valts och laddats upp av användaren.

 

9. Ansvarsfriskrivning – produktfel

9.1 Pixartprinting är inte ansvarig gentemot användaren för skador av något slag, varken direkta eller indirekta, till följd av eventuella fel av någon typ i trycket av filen som skickas av kunden, såvida det inte gäller uppsåt eller grov vårdslöshet.

Vid tryckfel som inte kan hänföras till Användaren, eller vid leverans av defekt eller skadad vara, hålls Pixartprinting ansvarig för att genomföra ett enda nytryck av materialet.

Användare som är konsumenter, kan av Pixartprinting, inom tidsfristen som föreskrivs i relevant avsnitt i gällande lagstiftning som är tillämplig på konsumenter, begära korrigerande åtgärder för bristande överensstämmelse vid leverans av varorna.

9.2 Användaren skall vid leverans noga undersöka de mottagna varorna. Eventuella defekter i de levererade varorna, samt fel i tryck eller förpackningsmaterial som inte kan hänföras till användaren, måste rapporteras till speditören eller vår kundtjänst direkt. Varorna tas tillbaka mot signatur med reservation för kontroll. Användaren kan sedan öppna ett ärende och se till att bifoga fotografisk dokumentation om så begärs, inom åtta dagar från mottagandet av materialet.

Pixartprinting kommer att göra sitt bästa för att svara på mottagna rapporter inom 24 (tjugofyra) timmar.

 10. Rådande lagstiftning, jurisdiktion och behörig domstol. Alternativ tvistlösning.

10.1 Dessa villkor och av dem efterföljande direktiv lyder under italiensk lag. För alla beställningar från användare som räknas som konsumenter gäller reglerna för handel med konsumenter som är tillämpliga i det land där användaren är folkbokförd eller har hemvist.

10.2 Alla tvister som rör tolkning och/eller verkställighet av dessa villkor och beställningar som utfärdas enligt dem är den exklusiva behörigheten

- domstolen i Venedig (Italien), för inköp gjorda av användare som inte räknas som konsumenter, eller

- domstolen i det land där användaren är folkbokförd eller har sin hemvist, vid köp gjorda av användare som anses som konsumenter.

10.3 Konsumenter bosatta i Europeiska unionen bör vara medvetna om att Europeiska kommissionen har inrättat en onlineplattform som tillhandahåller verktyg för alternativ tvistlösning. Detta verktyg kan användas av alla europeiska konsumenter för att på icke-rättslig väg lösa eventuella tvister som avser försäljningsavtal av varor och tjänster slutna över internet. Därför, och såvida det inte föregås i artikel 10 av detta dokument, kan användare som genomför köp i egenskap av konsument använda denna plattform för lösning av alla eventuella tvister som uppstår ur avtal tecknade online med Pixartprinting. Plattformen finns tillgänglig på följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT.

 

11. Kontaktinformation

 11.1 För mer information och hjälp gällande Webbplatsen, hur man handlar på Webbplatsen eller beställningar, kan användare kontakta Pixartprinting via dess kundtjänst som kan nås via följande sätt support@pixartprinting.com, eller genom brev på följande adress: Pixartprinting S.p.A. ett privat aktiebolag, under ledning och samordning av Cimpress plc Via 1° Maggio 8, 30020 – Quarto d'Altino (VE) – Italien.

 

Särskilda villkor för Designtjänsterna

1. Som en preliminär tjänst för eventuellt köp av en eller flera produkter, i enlighet med villkoren för försäljning och tjänster, har den registrerade användaren möjlighet att från Pixartprinting, mot betalning av en avgift, begära en tjänst (”Designtjänsten”), som enligt den detaljerade beskrivningen nedan utgörs av ändring, omarbetning eller skapande från grunden av grafikfiler avsedda att tryckas. Designtjänsten tillhandahålls på följande sätt: 

1.1 Användaren kontaktar i förhand Pixartprintings Designtjänst genom att klicka på lämplig "Grafiktjänst"-knapp på webbsidan och fylla i det avsedda onlineformuläret för att välja mellan de två typerna av designtjänster som erbjuds:

  • Ändring, omarbetning eller korrigering av en eller flera befintliga innehåll som laddats upp av användaren (”Designtjänster för ändring”).
  • Skapande av ett innehåll fil från grunden (”Designtjänster för skapande”).

Om inte annat anges av användaren kommer Pixartprinting, i syfte att utföra den valda Designtjänsten, att kontakta användaren på den e-postadress eller telefonnummer som angivits av användaren vid registreringen på webbsidan. Användaren måste ange med vilken metod hen föredrar att bli kontaktad av Designtjänsten. Trots det föregående kan Pixartprinting, för att kunna erbjuda en mer effektiv designtjänst, när som helst besluta att organisera skärmdelningssessioner med användaren med hjälp av "Zoom" (eller med hjälp av andra liknande applikationer), med kameran inaktiverad. Användaren måste alltid beskriva sitt projekt så detaljerat som möjligt och alltid inkludera följande information: exakt text och de designspecifikationer som hen skulle vilja se inkluderade i designen, såsom färger, stil, effekt och mått på den önskade produkten. Användaren kan också, beroende på vilken typ av designtjänst som har valts, skicka bilder i PDF-, GIF-, AI-, PSD-, JPG-, TIFF-format som referens (vid begäran om Designtjänster för skapande) eller som innehåll att inkludera eller vidareutveckla av Pixartprinting (vid begäran om Designtjänster för ändring).

1.2 Användaren ska sedan fortsätta till betalning av tjänsten - som kostar (i) 14,90 € plus lagstadgad moms om användaren har valt Designtjänsten för ändring; och (ii) 29,90 €, plus lagstadgad moms om användaren har valt Designtjänsten för skapande – genom att använda av de olika betalningsmetoderna som anges på webbsidan, enligt instruktionerna som anges för köpproceduren. Betalningen av avgiften måste göras i förväg efter ifyllandet av onlineformuläret; och först efter att användaren har betalt tjänsten kommer hen att kontaktas av Designtjänsten.

1.3 Baserat på den information som användaren tillhandahåller kommer hen, efter att ha begärt en av Designtjänsterna från Pixartprinting, få följande skickat via e-post:

  • Ett ändrat eller omarbetat grafiskt förslag, i händelse av att användaren har valt Designtjänsten för ändring.
  • Två nya grafiska förslag (av vilka användaren måste välja det nya grafiska förslag som ska tryckas), i händelse av att användaren har valt Designtjänsten för skapande.

1.4 Designtjänsten förutser under hela sin varaktighet maximalt tre ändringar utförda av Pixartprintings designer, av det grafikförslaget som skickats och valts av användaren på grundval av hens feedback. Det är underförstått att tjänsten är tillgänglig i högst 30 dagar från den första begäran. Det är också att, vid användarens godkännande eller icke godkännande av grafikförslaget, när den tredje ändringen erbjuden via Designtjänsten har slutförts, kommer Pixartprinting anses befriade från de skyldigheter som uppstått i detta avseende.

1.5 Om användaren bestämmer sig för att fortsätta till tryck av grafikförslaget som skapats av Designtjänsten, kan hen lägga en eller flera beställningar genom att ladda upp innehållet som ska tryckas i "Filuppladdningssektionen" och beställningen kommer att omfattas, för allt som inte anges häri, av villkoren för försäljning och tjänster, av vilka dessa särskilda villkor är en integrerad del.

1.6 Innehållet kommer att vara tillgängligt för användaren under hela registreringsperioden på hemsidan, utan att det påverkar rätten att begära borttagning av filen genom att skicka ett skriftligt meddelande till support@pixartprinting.com, eller via brev till följande adress: Pixartprinting S.p.A. a socio unico, via 1° Maggio, 8, 30020 - Quarto d’Altino (VE) – Italien.

2. Eftersom Designtjänsten avser utförande av aktiviteter, inklusive konstnärliga sådana, måste de förpliktelser som Pixartprinting åtar sig i detta avseende betraktas som skyldigheter avseende medel och inte resultat, vilket innebär att Pixartprinting inte kan hållas ansvarig för användarens missnöje efter att de tre ändringarna har utförts, underförstått att Pixartprinting kommer att göra det som är kommersiellt och rimligen möjligt, inom gränserna för vad som uttryckligen framgår av dessa bestämmelser och villkor för försäljning och tjänster, för att uppfylla användarens önskemål. Användaren är medveten om att Prixartprinting, vid skapandet av grafikförslaget, inte utför någon preliminär sökning och/eller kontrollerar om innehållen som laddas upp av användaren redan har skapats eller används av tredje part och garanterar därför inte vare sig originaliteten eller exklusiviteten för användningen av grafiken skapad av Designtjänsten. Användaren är dessutom medveten om att liknande sökning vad gäller tidigare förekomster och/eller kontroller uttryckligen är uteslutna från tjänsterna. Vid begäran om omarbetning av ett innehåll med hjälp av Designtjänsten är användaren ensamt ansvarig för alla konsekvenser som kan uppstå på grund av uppladdningen av innehåll och bilder som ska ändras, omarbetas och tryckas genom de tjänster som erbjuds på webbplatsen. Pixartprinting avsäger sig allt ansvar vad gäller dessa innehåll, liksom deras sekretess, användning, publikation och/eller spridning. För att kunna använda innehållen som laddats upp av användaren för designtjänsten intygar och garanterar användaren att hen äger de tillstånd, licenser, rättigheter och/eller godkännanden som är nödvändiga för att utnyttja denna tjänst. Användaren garanterar dessutom att inget material som ägs av tredje part laddas upp på webbplatsen utan att på förhand inneha licens eller godkännande från ägaren av dessa rättigheter. Vad gäller Designtjänsten för skapande kan Pixartprinting använda sig av innehåll (till exempel grafik, bilder och teckensnitt) som finns tillgängliga i begränsad upplaga på tredje parters databaser och som används av Pixartprinting tack vare specifika licenser. För varje innehåll som skapas av Pixartprinting på detta sätt får användaren en personlig användarlicens, som varken är exklusiv eller överförbar och som i vilket fall som helst inte får överlåtas åt någon annan, och som är begränsad till de användningsändamål som ingår i tjänsten ”Web to print”. I detta avseende erkänner användaren att de innehåll som genereras av medarbetarna på Pixartprinting kan likna andra innehåll som genererats för andra användare som har använt eller kommer att använda samma Designtjänst.

3. Pixartprinting förbehåller sig i vilket fall som helst rätten att blockera, och vid behov annullera, bearbetningen om man anser att filen som tagits emot av användaren och/eller det grafiska innehåll som begärts av denne har ett innehåll som är ärekränkande, våldsamt eller på annat sätt strider mot allmän ordning och moral, och därmed är illegala..

4. Det är underförstått att valet av innehåll och bilder som ska tryckas, såväl som förvärvet av de tillhörande lagliga godkännandena för deras reproduktion, vid behov, uteslutande förblir användarens ansvar. Pixartprinting ska på inget sätt hållas ansvarig för användares otillåtna användning av bilder samt alla typer av intrång på tredje parters rättigheter. Användaren befriar därmed uttryckligen Pixartprinting, och ser till att detsamma hålls oskadat och fritt från allt ansvar gentemot tredje part som anmäler kränkningar av immateriella rättigheter, skada på anseende, heder, rykte, moralisk integritet eller någon som helst ekonomisk och icke-ekonomisk skada till följd av tryck av bilder och innehåll som laddats upp av användaren själv

5. Om inte annat anges i dessa särskilda villkor är Designtjänsten föremål för Pixartprintings villkor för försäljning och tjänster. Utan att det påverkar det föregående, enligt art. 59 bokstav a) i konsumentkoden, är ångerrätten till förmån för användaren icke giltig efter Pixartprintings fullständiga utförande av Designtjänsten.

 

 

 

Ändrad version nr 15 - 12/03/2024

"Bestämmelser och villkor för försäljning på Pixartprinting" tillämpas inte retroaktivt på tiden före ändringen.”