You are on the .se domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE
Integritetspolicy
a) Personuppgiftsansvarig

Pixartprinting S.p.A., med säte i via 1° Maggio, nr.8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italien, e-postadress info.amministrazione@pixartprinting.com ("Pixartprinting"), är företaget som, i egenskap av personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med EU-förordning 679/2016 Allmän förordning om skydd av personuppgifter ("Dataskyddsförordningen") och lagdekret 196/2003 Lag om skydd av personuppgifter ("Dataskyddslagen").

b) Ändamål med behandlingen

De uppgifter som du delar med oss när du fyller i denna elektroniska blankett behövs för att kunna kontakta dig ochhålla dig uppdaterad (genom att skicka vårt nyhetsbrev) om våra produkter, tjänster (t.ex. köpsätt, hemleverans osv.) eller kampanjer (t.ex. erbjudanden),

Behandlingen av dina personuppgifter kommer att utgå ifrån det eventuella samtycke som du ger (i enlighet med art. 6, komma 1, bokst. a) i dataskyddsförordningen och art. 23 och 130 i personuppgiftslagen) och i enlighet med de relevanta krav som framgår i gällande föreskrifter - med senare ändringar och/eller tillägg - som har utfärdats av dataskyddsmyndigheten. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra avtalet med dig som i detta fall utgörs av att den marknadsföring och erbjudanden som du efterfrågar och som vi ska tillhandahålla dig.

c) Samtycke

För att kunna kontakta dig (och alltså skicka nyhetsbrev och annan kommunikation) behöver vi ditt uttryckliga samtycke (i enlighet med art. 6, komma 1, bokst. a) i dataskyddsförordningen och art. 23 och 130 i dataskyddslagen). Ditt samtycke kan fritt återkallas (se paragraf i) i informationsbladet) utan att detta påverkar behandlingens lagenlighet fram till återkallelsen, som kan göras genom att använda den särskilda länken som finns i alla våra nyhetsbrev eller genom att skriva till info.amministrazione@pixartprinting.com.

d) Obligatoriska uppgifter

 Vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig. I annat fall kan vi inte tillhandahålla dig den information som anges i b) ovan.

e) Hur behandlingen sker

Dina personuppgifter kommer att behandlas av datoriserade informationssystem för att skicka Pixartprintings nyhetsbrev och hålla dig uppdaterad om våra produkter (t.ex. nyheter), tjänster (t.ex. köpsätt, hemleverans osv.) och kampanjer (t.ex. erbjudanden). 

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att säkerhet och konfidentialitet garanteras, samt att icke godkänd spridning eller användning, ändring eller utplåning av uppgifterna hindras. 

f) Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att behandlas under tiden som du är registrerad för nyhetsbrevet från www.pixartprinting.it, eller fram till återkallelsen av ditt samtycke (samtycket kan återkallas när som helst - se paragraf i) i informationsbladet). Därefter kommer personuppgifterna att utplånas eller bli anonyma. 

g) Mottagare

Dina personuppgifter kommer inte att spridas. För att göra det möjligt för dig att motta vårt nyhetsbrev och kontaktas av Pixartprinting kommer personer som har godkänts för behandling av personuppgifterna (begränsat till respektive kompetensområde) och personuppgiftsombuden/dataskyddsombuden i Pixartprinting S.p.A:s marknadsföringsledningen få kännedom om dina personuppgifter, liksom de företag som tillhandahåller tjänster som används för hanteringen av vår webbplats eller som sköter marknadsföringsverksamhet åt oss.

h) Överföring av uppgifter utanför EU

För att tillåta en korrekt hantering av vår webbplats kommer dina personuppgifter att överföras till länder som inte tillhör den europeiska unionen, såsom USA. 

Överföring av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med alla garantier, åtgärder och rättigheter som framgår i integritetslagen. På begäran (se paragraf i) i informationsbladet) kan du få ytterligare information om överföringen av dina personuppgifter och de garantier som finns för att skydda dessa. 

i) Dina rättigheter

Genom skriftligt meddelande, som måste skickas till e-postadress info.amministrazione@pixartprinting.com, kan du när som helst utöva dina rättigheter enligt art. från 15 till 23 i dataskyddsförordningen, såsom att få kännedom om vilka uppgifter som behandlas, hur och för vilka ändamål vi använder dem, att ändra på de uppgifter som du har uppgett eller radera dem, att be om att begränsa användningen av dina personuppgifter, att be om att motta eller överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, medan möjligheten att ändra eller återkalla dina samtycken alltid kvarstår.

Du kan dessutom alltid motsätta dig den behandling som har skett av dina personuppgifter, särskilt för direkta marknadsföringsändamål, i enlighet med art. 21 i dataskyddsförordningen.

j) Reklamation till behörig tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter

Vi vill påminna om att du, om du inte är nöjd med de svar som ges av Pixartprinting (i enlighet med bokst. i) ovan) och anser att behandlingen som rör dig bryter mot de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen, alltid kan göra en reklamation till dataskyddsmyndigheten (t.ex. www.datainspektionen.se), eller till dataskyddsmyndigheten i det land där du bor, arbetar eller på den plats där den förmodade överträdelsen har ägt rum.

k) Dataskyddsombud (Data Protection Officer)

Dataskyddsombudet, i enlighet med art. 37 i dataskyddsförordningen, kan kontaktas via e-postadressen dpo@pixartprinting.com.

l) Tillämplig lagstiftning

Behandlingen av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med EU-förordning 679/2016 Allmän förordning om skydd av personuppgifter och nationell lagstiftning som tillämpas i dessa fall, i den omfattning som denna lagstiftning fortsätter vara giltig efter att dataskyddsförordningen har trätt i kraft (25 maj 2018).

Dina personuppgifter kan komma till följande mottagares kännedom, i egenskap av personuppgiftsbiträde: 

(i) företag som har fått i uppdrag att sköta bearbetning, hantering och utskick av nyhetsbrev, reklammaterial och erbjudanden.

(ii) företag som har fått i uppdrag att sköta hanteringen av vår webbplats och tillhörande datoriserade register.

I den tillämpliga integritetslagen framgår att du inte behöver ge något specifikt samtycke till överföring mot tredje land eftersom överföringen av dina personuppgifter sker utifrån användningen av lämpliga garantier eller bindande företagsstandarder i enlighet med artiklarna 46 och 47 i dataskyddsförordningen och särskilt utifrån användningen av bindande standarder för koncerner eller användningen av avtalsklausuler som har godkänts av den europeiska kommissionen.

Med särskild hänvisning till USA där överföringen av personuppgifter sker utifrån ett avtal som kallas ”EU-US Privacy Shield” som antogs av den europeiska kommissionen den 12 juli 2016, med andra ord tillämpas standardiserade avtalsklausuler som har godkänts av den europeiska kommissionen i enlighet med art. 46, k.2 i dataskyddsförordningen.

Överföringen av dina personuppgifter till tredje land kommer att ske helt i enlighet med alla garantier, åtgärder och rättigheter som framgår i ovannämnda handlingar. På begäran kan du motta information om befintliga beslut angående lämplighet eller lämpliga garantier som har använts för att tillåta överföring av dina personuppgifter, liksom hur man kan få tag på dessa uppgifter eller platsen där dessa har blivit tillgängliga.

Art. från 15 till 23 i dataskyddsförordningen erkänner vissa specifika rättigheter, såsom: 

  • - bekräftelse av huruvida det pågår en behandling av personuppgifter som rör dig.
  • - tillgång till dina personuppgifter och den information som anges i art. 15 i dataskyddsförordningen.
  • - rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig utan oskälig fördröjning eller komplettering av ofullständiga personuppgifter.
  • - radering av personuppgifter som rör dig utan oskälig fördröjning.
  • - begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör dig.
  • - informering om eventuella rättelser eller raderingar eller begränsningar av behandlingen som har utförts i relation till personuppgifter som rör dig.
  • - mottagande av personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format.
  • - motsättning mot behandling av dina personuppgifter när som helst, av skäl som har att göra med din särskilda situation.

Du har alltid kvar rätten att återkalla de samtycken till behandling som du har gett och att motsätta dig vår analysverksamhet. 

Du kan få tag på den fullständiga listan över dina rättigheter på www.datainspektionen.se. Dessutom har du, i enlighet med art. 21 i dataskyddsförordningen, rätten att när som helst, av skäl som har att göra med din särskilda situation, motsätta dig behandlingen av personuppgifter som rör dig och som har skett på grund av personuppgiftsansvariges legitima intressen i enlighet med art. 6, komma 1 bokst. f i dataskyddsförordningen, liksom för direkta marknadsföringsändamål.

Du kan få tag på den fullständiga listan över dina rättigheter på www.datainspektionen.se.

Vi lägger till produkterna i din varukorg
Arbete

Hej! Du har sparade produkter i varukorgen. Vad vill du göra?

Produkterna är tillagda! Leveransdatumen har uppdaterats Gå till kundvagnen